กระทรวงมหาดไทย วางแนวทางให้ทุกจังหวัดปฏิบัติไว้ 5 แนวทาง

1446799777-c007fbb91a297eeb2ccc876d294e403aขณะนี้กระทรวงมหาดไทย โดย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อสถานบริการในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพออกมายังทุกจังหวัดให้ปฏิบัติเป็นการชัดเจนแล้ว โดยกระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางให้ทุกจังหวัดปฏิบัติไว้ 5 แนวทาง

ประการแรกกรณีการอนุมัติ อนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนัน จะยังให้งดเว้นการอนุมัติโดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่มีมาก่อนหน้านี้ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือสั่งการไปยังทุกอำเภอแล้วว่า ให้ทุกอำเภอพิจารณางดการอนุมัติ อนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.59 เป็นต้นไป ส่วนกรณีที่ได้ออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันไปแล้วนั้นก็ให้ทุกอำเภอขอความร่วมมือกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฯ งดจัดให้มีการเล่นการพนันตามระยะเวลาที่ว่านี้ด้วยเช่นกัน

แนวทางที่ 2 เกี่ยวกับสถานบริการ กระทรวงมหาดไทยให้แนวทางไว้ว่า สถานบริการตาม พ.ร.บ.สถานบริการ 2509 และสถานประกอบการซึ่งมีลักษณะคล้ายสถานบริการ อนุโลมให้สถานบริการ สถานบันเทิงในอาคารปิด สามารถประกอบธุรกิจตามปกติได้ แต่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเน้นยํ้า ห้ามมิให้มีการเปิด-ปิดเกินกว่าเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนกวดขันมิให้มีการปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เข้าไปใช้บริการ และห้ามให้มีการแสดงลามก อนาจาร กล่าวคือ เปิดได้ แต่ต้องไม่ทำผิดกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติที่ 3 เป็นเรื่องการจัดงานตามเทศกาลหรือประเพณีปฏิบัติ มีข้อสั่งการว่า การจัดงานเทศกาลประจำปีของจังหวัด งานกาชาด งานบุญกฐิน ผ้าป่า และหรือ กิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนกิจนั้นให้ดำเนินการได้ตามปกติ แต่ไม่ควรมีการแสดงดนตรีหรือการละเล่นประกอบ และในกรณีที่เป็นงานส่วนบุคคลตามประเพณี เช่น งานมงคลสมรส งานบวช การแข่งขันกีฬาประเพณี ยังสามารถจัดงานเหล่านั้นได้ตามปกติ แต่ขอความร่วมมืองดเว้นการแสดงดนตรีและการละเล่นเท่านั้นเอง

ส่วนแนวทางที่ 4 เรื่องการจัดแสดงคอนเสิร์ตนั้น ขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อนการแสดงออกไปก่อน

และแนวทางปฏิบัติที่ 5 กระทรวงมหาดไทยได้เน้นยํ้าให้ทุกจังหวัดกำชับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจตรากำชับเกี่ยวกับสิ่งอบายมุข สิ่งผิดกฎหมายต่างๆ โดยให้ดำเนินการปราบปรามอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องการค้าประเวณี โสเภณีเด็ก ยาเสพติด รวมถึงการใช้แรงงานเด็กด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น