ปกครอง อปท.อมก๋อยร่วมทหารพรานลงนามถวายความอาลัย

11860วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลอมก๋อยและตำบลยางเปียง ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 3606 ส่วนแยกอำเภออมก๋อย ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ภายในอาคารที่ว่าการอำเภออมก๋อย โดยได้ถ่ายภาพกิจกรรมด้วยกล้องดิจิตอลพร้อมตั้งโฟลเดอร์รวบรวมภาพพร้อมคำอธิบายกิจกรรมฯไว้แล้ว

อำเภออมก๋อยได้มอบหมายทุกหมู่บ้านจัดพิธีลงนามถวายความอาลัยฯ ในหมู่บ้าน 95 หมู่บ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในหย่อมบ้านรวม 174 หย่อมบ้าน ที่ไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมาลงนามถวายความอาลัย ณ ที่ทำการ ทต./อบต./ที่ว่าการอำเภออมก๋อย ได้มีโอกาสร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยจัดสถานที่พร้อมประดับโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ให้ถูกต้องเหมาะสม และเน้นย้ำการแต่งกายประชาชนให้แต่งกายสุภาพชุดไว้ทุกข์ สวมเสื้อผ้าสีดำเป็นพื้นฐาน

พร้อมกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ให้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในปี พ.ศ.256011856

ร่วมแสดงความคิดเห็น