เด็กสองแควเชียงใหม่เจ๋ง เข้าแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้ไปต่อระดับประเทศ

79355

นักเรียนโรงเรียนสองแควเชียงใหม่ แข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2 รายการ ได้ไปต่อระดับประเทศ

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่านักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคมอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์มาหลายครั้งซึ่งครั้งนี้ก็ได้เข้าร่วมอีก ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามไปยังครูผู้ควบคุมโครงการ ครูผู้ควบคุมดูแลได้เปิดเผยถึงกิจกรรมล่าสุดที่โรงเรียนได้ส่งไปแข่งมีอยู่ทั้งหมด2รายการ และมี1รายการที่ได้เข้าไปแข่งต่อในระดับประเทศ

คณะครูผู้ควบคุมแจ้งต่อผู้สื่อข่าวว่า รายการที่ 1 เมื่อวันวันที่ 9-12ตุลาคม พ.ศ2559 นักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคมอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนักเรียน3คน คือ เด็กชายชญานิน คำมา , เด็กหญิงวิลาวรรณ แซ่เจ๊า , เด็กหญิงจารวี ไพศาลธารา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนสองแคววิทยาคม เป็นตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ “ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวแห่งชาติครั้งที่ 11” จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

79358

ผลออกมาปรากฏว่านักเรียนทั้งสามคนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ของระดับประเทศได้รับเกียรติบัตริเชิดชูเกียรติชื่อโครงงาน Simply Air – pump โดยมีครูผู้ควบคุม นางปิ่นทอง ชุ่มใจ นายศรายุทธิ์ สุริยะมล นางตวงพร ทรายคำ ครูกลุ่มสาระวิทยาศ่าสตร์และภาษาต่างประเทศนางสาวโสภา ประสิทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสองแคววิทยาคม ซึ่งคณะครูผู้ดูสอนได้จัดเตรียมการแข่งขันมาเป็นเวลายาวนานและได้ฝึกซ้อมนักเรียนทุกวันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เวที”ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวแห่งชาติครั้งที่ 11″ ระดับประเทศ ทั้งนี้ในเขตภาคเหนือตอนบนมีหลายโรงเรียนที่ได้ส่งเข้าประกวด และโรงเรียนสองแคววิทยาคมอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่ได้เข้าไปแข่งขันรายการนี้และได้ประกาศผลว่าได้รับรองชนะเลิศอันดับสามของระดับประเทศ ซึ่งนักเรียนทั้งสามคนได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นความน่าภูมิใจของคณะครูและนักเรียนถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสามถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและภูมิใจ ทั้งนี้นักเรียนทั้งสามคนยังมีความคิดตรงกันและบอกกับผู้สื่อข่าวว่า ในการแข่งขันทุกกิจกรรมนักเรียนเหล่านี้ไม่ได้หวังที่จะได้รางวัลไม่ได้หวังที่เอาเงินรางวัล แต่แข่งเพื่อให้ได้ความรู้ได้ประสบการณ์วันนี้เราได้รองชนะเลิศที่สาม เราก็นำบทเรียนมาปรับปรุงและดำเนินแก้ไขต่อไป นักเรียนที่เข้าแข่งขันกล่าว

ส่วนรายการที่ 2 เป็นรายการการแข่งขันประกวดที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งซึ่งได้ไปต่อระกับประเทศต่อมาวันที่ 15-17ตุลาคม พ.ศ.2559 นักเรียนทั้ง 3 คนคือ เด็กชายชญานิน คำมา , เด็กหญิงวิลาวรรณ แซ่เจ๊า , เด็กหญิงจารวี ไพศาลธารา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนสองแคววิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน “นวัฒกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559” ณ สวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกระทรวงพลังงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ได้รับโล่เกรียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ชื่อโครงงาน Simpiy Air- pump และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันโครงงานระดับประเทศต่อไป โดยมีครูผู้ควบคุม นางปิ่นทอง ชุ่มใจ นายศรายุทธิ์ สุริยะมล นางตวงพร ทรายคำ ครูกลุ่มสาระวิทยาศ่าสตร์และภาษาต่างประเทศนางสาวโสภา ประสิทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสองแคววิทยาคม

กระทรวงพลังงาน จัดค่ายต้นกล้าพลังงาน รุ่นที่ 10 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ระดับภาค เขตการประกวดภาคเหนือสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (ETE) จัดค่ายต้นกล้าพลังงาน รุ่นที่ 10 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานในหัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559 (Energy Innovation for Green Globe 2016)” ระดับภาค เขตการประกวดภาคเหนือ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชนและครู ปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 15-17ตุลาคม 2559 ณ สวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

ก่อนเข้าสู่พิธีเปิด ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ร่วมใจยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อถวายความอาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัย พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร รองคณบดีฝ่ายนโยบาย วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ผู้จัดการโครงการ เขตการประกวดภาคเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เรื่องพลังงานในกลุ่มเยาวชนและครู ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพลังงานและการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมด้านพลังงานและสร้างเวทีแสดงผลงานที่มีประโยชน์ของเยาวชน การจัดค่ายฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา รวมถึงคณะครูที่ปรึกษาโครงงานและสอนวิชาวิทยาศาสตร์พลังงานในโรงเรียนเขตภาคเหนือกว่า 200 คน

79356

กิจกรรมในค่ายฯ จะมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพลังงานให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมฐานความรู้เรื่องพลังงานต่างๆ และกิจกรรมครูพลังงาน เรียนรู้สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน “Energy Trading” โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเยาวชนและครูสามารถนำความรู้ด้านพลังงานที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานที่สามารถลดและประหยัดพลังงานได้จริง รวมถึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมตัดสินการประกวด นำโดยท่านสุชาลี สุมามาลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ท่านพลังงานจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะมีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 10:00–11:00 น.

ทั้งนี้ ทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ 3 อันดับ ในแต่ละระดับชั้น จะเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศในวันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์ศิรินธร กรุงเทพมหานคร

79357

ร่วมแสดงความคิดเห็น