ขนส่งเชียงใหม่เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

fg-88

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายไปสู่อำเภอต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่คาดหมายว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการจราจรและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับที่ผ่านมามักจะปรากฏพบเห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแต่ละครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของคนขับเอง เช่น ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถเร็วคนขับไม่คุ้นเคยเส้นทางขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดื่มสุราหลับในขณะขับรถ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นอีก อาทิเช่น สภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบไม่พร้อมใช้งานสภาพถนน หมอก ควัน เป็นต้นดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดมาตรด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านรถโดยสารสาธารณะกำชับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะให้หมั่นดูแล ตรวจสอบสภาพรถ อุปกรณ์ส่วนควบของรถให้มีความพร้อม สภาพมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการประชาชน นำรถเข้ารับการตรวจสภาพตามกำหนดเวลา กำชับผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารทุกคนต้องเป็นศูนย์ หากตรวจพบจะต้องเปลี่ยนตัวผู้ขับรถทันที และถูกดำเนินคดี ซึ่งมีโทษจำคุก 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่ควบคุมกวดขันและดูแลพนักงานขับรถและผู้ประจำรถมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท อีกทั้งพนักงานขับรถต้องไม่ขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียว หรือใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พนักงานบริการหรือเก็บค่าโดยสารต้องไม่เก็บค่าโดยสารเกินกว่าที่ทางราชการกำหนด หรือใช้กริยา วาจาไม่สุภาพ เป็นต้น
จัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะตามทางหลวงแผ่นดินสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งก่อนช่วงเทศกาลและในเทศกาลสำคัญ เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะขับรถเร็วจนอาจเกิดอุบัติเหตุทางถนนตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ เพื่อตรวจสอบตัวรถ อุปกรณ์ส่วนควบของรถให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ ด้านร่างกาย ความอ่อนเพลีย ตรวจสมุดประจำรถเพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการขับรถ เพื่อควบคุมชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถไม่ให้ขับรถเกินกว่าเวลาที่ทางราชการกำหนด เป็นต้น
ด้านการประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวก
จัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 3 แห่ง เพื่อคอยอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือกรณีนักท่องเที่ยว ผู้เดินทาง ต้องการคำแนะนำหรือความช่วยเหลือ เช่น แนะนำเส้นทาง ติดตามของสูญหาย สอบถามสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก หรือรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนรถและภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับแนะนำผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ/เสียชีวิตเนื่องจากการกระแทกหรือกระเด็นออกจากตัวรถเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุแนะนำการใช้ประตูหรือทางออกฉุกเฉิน เป็นต้น
ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ หรือ สงกรานต์ มีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนรองรับการเดินทางไป-กลับของผู้โดยสารโดยรถโดยสารประจำทางให้เพียงพอที่จะให้บริการในช่วงนั้น ๆ โดยสำรองรถในเส้นทางต่างๆ ให้เพียงพอเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างในแต่ ละวัน นายชาญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว การขับขี่รถในช่วงฤดูหนาวต้องระมัดระวังเรื่องหมอกในช่วงเช้าตรู่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีหมอกลงจัด ได้แก่ พื้นที่ที่เป็นภูเขาทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นสภาพช่องทางเดินรถไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มความระมัดระวัง โดยลดความเร็วรถ ไม่ขับชิดท้ายรถคันหน้า รวมทั้งต้องลดกระจกหน้าต่างรถเพื่อไล่ฝ้า โดยปกติการขับรถท่ามกลางหมอกลงจัดนาน ๆ ทำให้รู้สึกอ่อนเพลีย เนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดี ซึ่งต้องใช้สมาธิและเพ่งประสาทตาเพิ่มขึ้นจากเดิม 2-3 เท่า ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากต้องหยุดหรือจอดรถท่ามกลางหมอกหนา ควรจะจอดให้พ้นทางเดินรถให้มากที่สุดและให้สัญญาณหรือเครื่องหมายเตือนที่ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้รถที่วิ่งตามมาต้องประสบเหตุเฉี่ยวชนกัน แต่ถ้าหมอกลงหนาทึบมาก จนไม่สามารถมองเห็นเส้นทางข้างหน้าควรหาที่จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยทันทีจนกว่าจะมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนแล้วจึงค่อยขับรถต่อไป
พบเห็นรถโดยสารสาธารณะกระทำผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งที่สายด่วน โทร.1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง โทร.0-5327-0411 ต่อ 112 และโทร.1584

ร่วมแสดงความคิดเห็น