ศึกษาศาสตร์มช.รับรางวัล ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินฯ

4

เมื่อวันที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 11 คน ได้ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จำนวน 2 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายคุณวีรพล แก้วพันธ์อ่ำ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ จำนวน 10 คน
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2559 มีพระเดชพระคุณเจ้า พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ จัดโดยศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ สำนักงานเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน พระสงฆ์นักบวช ครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนองค์กร ผู้สูงอายุ คนพิการ ให้เป็นคนดีมีความรอบรู้ มีลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้มีความอบอุ่น เอื้ออาทร สมานฉันท์ น่าอยู่และเข็มแข็ง เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ประชาชน องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการพัฒนามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภายในงาน มีผู้เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินจำนวน 55 คนและรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ จำนวน 50 องค์กร รวม 699 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น