รับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2559

b8ผศ. ดร.นทัต  อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 11 คน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น