เชิญร่วมอบรมการปรุงอาหารแนวใหม่ โดย 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร

s__7593993สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้าน Food Innovation โดยเฉพาะศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ “Molecular Gastro
nomy” ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการที่สนใจและต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้ก้าวตามทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) จึงได้ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรม Practical Workshop “Startup with Modernized Molecular Gastronomy Workshop: When Science Meets Creative Food” ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ได้แก่

1.Weon-Sun Shin,Ph.D ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีอาหาร จากมหาวิทยาลัยฮันยาง ประเทศเกาหลีใต้ และยังเป็นคณะอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ของสถาบัน International Centre for Molecular Gastronomy AgroParis
Tech-INRA

2.Chef Eugene Choi ที่มีประสบการณ์ในร้านอาหาร Michelin มากกว่า 10 ปี

3.คุณวิชชา ตรีสุวรรณ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 9,000 บาท รับจำนวนจำกัด เพียง 25 ท่านเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-8286 หรือ 08-1994-8489

ร่วมแสดงความคิดเห็น