ก.วัฒนธรรมหนุน สวัสดิการช่างซอฯ

2-135รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมคณะประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางในการดูแลสวัสดิการให้แก่ศิลปินพื้นบ้าน (ขับซอ) ครั้งที่ 1/2559 ของสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ 8 จังหวัด

เมื่อวันที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมคณะเข้าประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางในการดูแลสวัสดิการให้แก่ศิลปินพื้นบ้าน (ขับซอ) ครั้งที่ 1/2559 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนศิลปินพื้นบ้านในภูมิภาค ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ 8 จังหวัดเข้าร่วม ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านกระทรวงวัฒนธรรมและให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแล ได้ดำเนินการรวบกลุ่มศิลปินพื้นบ้านทั้ง 8 จังหวัด โดยมีจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และจังหวัดตาก จัดประชุมขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ภายใต้การประสานงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในครั้งนั้น ได้มีมติให้จัดตั้งสมาคมศิลปินขับซอล้านนาขึ้น เพื่อเป็นการรวมกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน (ขับซอ) และนักดนตรีประกอบซอทั้ง 8 จังหวัด และได้จดแจ้งเป็นสมาคมฯ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 อีกทั้งสมาคมศิลปินขับซอล้านนาได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 1,500,000 บาท เพื่อจัดทำกิจกรรมโครงการสืบสานขับซอล้านนาควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมครั้งแรกของสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้งบประมาณนี้ กระทั่งสามารถให้เกิดเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การสืบสานขับซอล้านนาผ่านไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทวงวัฒนธรรมมีแนวทางให้สมาคมฯ พัฒนาบทขับซอล้านนาให้ทันต่อยุคสมัย แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของการขับซอล้านนาไว้ มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ สู่ลูกหลานเพื่อเป็นการอนุรักษ์การขับซอล้านนาให้มีอยู่สืบไป และเพื่อเป็นการถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ทางสมาคมฯดำเนินการรวมกลุ่มศิลปินทุกสาขาขับซอล้านนาเพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ หรือโครงการพระราชดำริต่างๆ หากมีกำหนดการแน่นอนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น