เยือนบ้านสันติชล วิถีชีวิตของชาวจีนยูนนาน-ชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สวยงามที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

s__1720711

s__1720710

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.59 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการพำนักระยะยาว Long – Stay ที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตามกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ( จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ) มีกิจการพำนักระยะยาว Long – Stay ที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

s__1720712 s__1720707

คณะเดินทางเยี่ยมหมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านจีนยูนนาน เดิมชื่อบ้านน้ำฮูจีน (หนั่งฝู่ชวิน) เป็นหมู่บ้านบริเวณของน้ำฮู มี 3 หย่อมบ้านคือ บ้านน้ำฮูจีน บ้านน้ำฮูพื้นราบหรือบ้านน้ำฮูใหญ่ และบ้านน้ำฮูลีซอ ภายหลังในปี พ.ศ.2535 พ.อ.ปัญญา เทพวัลย์ ผบ.กองทัพทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับทหารในหน่วยงานและชาวบ้านในหมู่บ้านช่วยกับพัฒนาหมู่บ้าน ทำระบบประปาภูเขา และเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านมาเป็นบ้านสันติชล หมายถึงแม่น้ำแห่งสันติ และบ้านสันติชล เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว มีบ้านรักษ์ไทยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตของชาวจีนยูนนาน ที่นี้มีศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ที่หมู่บ้านสันติชล ตั้งอยู่ใน ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!