ก.พาณิชย์ขึ้นเหนือ ระดมสมองจัดทำ(ร่าง)ยุทธศาสตร์ การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนของธุรกิจบริการ

img_9197กระทรวงพาณิชย์ มุ่งสร้างโอกาสทางการค้าภาค “ธุรกิจบริการ” ของไทยสู่เวทีโลก นำร่อง 3 สาขาธุรกิจที่มีศักยภาพของไทย ยกทัพขึ้นเหนือระดมความคิดเห็น จัดทำ(ร่าง)ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของธุร กิจบริการ ครั้งที่ 3 ที่ จ.เชียงใหม่ มุ่งสนับสนุนให้ธุรกิจบริการมีความเข้มแข็ง สามารถออกไปแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
img_9202วันนี้เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 (ระหว่างจัดทำยุทธศาสตร์ฯ) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของธุรกิจบริการ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 57 หน่วยงาน 91 ราย ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์

สืบเนื่องจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย มีการเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งเทคโนโลยีและภาคการค้าบริการจะมีบทบาทมากขึ้นทุกภูมิภาคทั่วโลก มีการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ในการส่งเสริมการลงทุนการค้ายุคใหม่ให้มีความเชื่อมโยงทุกๆด้าน ทั้งเรื่องของแรงงาน สิ่งแวดล้อม มนุษยชน กฎระเบียบกติกาทางการค้าและมาตรการกีดกันทางการค้าใหม่ๆ ทำให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของทุกภาคส่วน ทั้งในภาครัฐ-เอกชน และภาคการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการปรับตัวอย่างมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และบูรณาการร่วมกันเพื่อให้อยู่รอดและสามารถแข่งขันได้ในอนาคต

ทั้งนี้ภาคธุรกิจบริการได้เข้ามามีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกรวมถึงประเทศไทย จะเห็นได้จากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเช่น มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 ของมูลค่า GDP รวม จำนวนการจ้างงานและจำนวนของห้างร้านหรือบริษัทต่างๆ ก็ล้วนแต่สะท้อนความสำคัญของภาคบริการทั้งสิ้น และเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถเติบโต และขับเคลื่อนโดยภาคบริการอย่างเต็มรูปแบบนั้น ทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดทำโครงการยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและพัฒนาต้นแบบธุรกิจบริการ ปี 2560-2562 โดยมีสาขาธุรกิจบริการนำร่อง ได้แก่ บริการโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพและความงาม และบริการดิจิทัล คอนเทนต์ ซึ่งการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างการระดมสมองในส่วนภูมิภาค โดยจัดไปแล้ว 2 ครั้งที่ กรุงเทพฯและ จ.ชลบุรี และในวันนี้ก็ได้มาจัดที่ จ.เชียงใหม่156698โดยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น ที่ จ.เชียงใหม่ครั้งนี้เนื่องจากเห็นว่า จ.เชียงใหม่ มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และภาคธุรกิจบริการของภาคเหนือตอนบน มีหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ ที่มีการพัฒนาในด้านของธุรกิจบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสัมมนาระดมความคิดเห็นครั้งนี้ มีการนำเสนอกรอบการพัฒนา (ร่าง)ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของธุรกิจบริการเป้าหมาย ในระยะที่ 1 ปีพ. ศ.2560 -2562 ใน 3 สาขา คือ ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ และธุรกิจบริการดิจิตอล

โดยจะมีการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์ การสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนในสาขาบริการย่อยของทั้ง 3 สาขา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลความคิดเห็นและแนวทาง เพื่อให้ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดทำ(ร่าง)ยุทธ ศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้า และการลงทุนของธุรกิจบริการของกระทรวงพาณิชย์ต่อไป หวังให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในสาขาธุรกิจบริการ ที่เกี่ยวข้องและประเทศอย่างสูงสุดอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น