วิทย์ มช.จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2559

b-8-jpg รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน และคุณพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ชี้แจงรายละเอียดการเข้าค่าย ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ผ่าน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อดำเนินการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบนซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายพะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ และจังหวัดน่านโดยได้เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนประจำจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน ทั้ง 8 จังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยาโรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจังหวัดลำปาง โรงเรียน พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

b-9-jpg
สำหรับปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา และมีนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าค่าย 1 จำนวน 183 คน จากโรงเรียนต่างๆในสาขาต่างๆ ดังนี้

สาขาคณิตศาสตร์ 40 คน คอมพิวเตอร์ 36 คน ฟิสิกส์ 35 คน ดาราศาสตร์ ม.ต้น 35 คน ดาราศาสตร์ ม.ปลาย 37 คน รวม 183 คน

โดยมีการจัดค่ายระหว่างวันที่ 9-22 ตุลาคม 2559 สำหรับสาขาดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเข้าค่ายระหว่างวันที่ 12-22 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ตั้งปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมามูลนิธิ สอวน. ได้ขยายผลการอบรมไปยังโรงเรียนเครือข่าย เรียกว่าโรงเรียนขยายผล สอวน. และในปีการศึกษา 2559 ได้ขยายการจัดค่ายไปยังโรงเรียนเพิ่มเติม เรียกว่าโรงเรียนศูนย์ สอวน. เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเข้าค่ายของนักเรียนพัฒนาครูจากโรงเรียนให้เป็นวิทยากรการอบรมรวมทั้งเป็นการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในภาพรวม โดยค่าย 1 สาขาเคมีและชีววิทยา จะจัดอบรมที่โรงเรียนทั้งหมด โดยมีโรงเรียนขยายผลและโรงเรียนศูนย์ สอวน. จำนวน 6 โรงเรียน อบรมใน 4 สาขา ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ มีนักเรียนที่เข้าค่ายที่โรงเรียน จำนวน 210 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น