ชาวนาลดปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด

1-jpg
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทดแทนการปลูกข้าวรอบ 2 ปีการผลิต 2559/60 หรือ ข้าวนาปรัง เป้าหมาย 3 ล้านไร่

ทั้งนี้ปัจจุบันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทยกำลังขาดแคลน ทำให้ต้องนำเข้า ซึ่งการสนับสนุนให้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะช่วยลดปริมาณผลผลิตข้าวที่มากเกินความต้องการ ในพื้นที่เป้าหมายมีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากการวิเคราะห์ของ กรมพัฒนาที่ดิน พบว่า มีพื้นที่นาข้าวที่เหมาะสมต่อการปลูกในระดับมากและปานกลางทั่วประเทศกว่า 8 ล้านไร่ เป็นพื้นที่มีศักยภาพในเขตชลประทาน 31 จังหวัด 2 ล้านไร่ ซึ่งกรมฯได้ทดลองส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนข้าวนาปรังในปีที่ผ่านมา ปรากฏว่า ได้ผลผลิตเฉลี่ย 900-1,000 กิโลกรัมต่อไร่มีกำไรไร่ละ 2,000-4,000 บาท

สำหรับเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เป็นพันธุ์คุณภาพ เป็นพันธุ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง 1,500-1,800 กิโลกรัมต่อไร่แม้จะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกเทียบผลตอบแทนแล้วถือว่าคุ้มค่า มีตลาดรับซื้อแน่นอน เกษตรกรที่ร่วมโครงการจะได้ผลตอบแทนทางตรงไร่ละ 2,000-4,000 บาท ขณะที่ปลูกข้าวขาดทุนไร่ละ 1,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น