อบจ.เชียงใหม่“จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

064-large

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2564) ณ โรงแรมเชียงใหม่
ออคิด
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2564) พร้อมด้วย นางสาวบุษบง จันทเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดประชุม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และกำหนดทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พร้อมทั้งแจ้งให้ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และบูรณาการโครงการพัฒนาร่วมกันต่อไป ทั้งนี้มีการบรรยายหัวข้อ “ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และการบรรยาย “แนวคิดและแนวทาง การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น