ประเมิน…

7-jpg

สมบัติ ศุภประภากร ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และคณะกรรมการตรวจรับรอง จีเอ็มพี. ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จาก กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจประเมินการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานบังคับ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมสันกำแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จำกัด (ศูนย์ห้วยบง) อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และสหกรณ์โคนมหริภุญชัย จำกัด (ศูนย์สันป่าตอง) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น