เร่งปรับโฉม พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือหน่วยงานเครือข่ายภายนอกกระทรวงฯ เตรียมพร้อมผลักดันการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยสัมมนา “พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และSMEs 4.0” เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

นายเจตนิพิฐ รอดภัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่า แนวทางการเตรียมความพร้อมในการผลักดันการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 ว่า “จากการที่รัฐบาลได้ดำเนินการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันประเทศกำลังเข้าสู่ยุคการปฎิรูประบบเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0 ” ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มีนโยาบบูรณาการร่วมมือ การส่งเสริมและการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานเครือข่ายภายนอก กระทรวงอุตสาหกรรม กว่า 13 หน่วยงาน อาทิ กระทรววงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมบังคับคดี และสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ การดำเนินจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ” พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 ” ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูยน์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีประสิทธิภาพ มี่รายได้เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถเติบโต และแข่งจันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยภานในงานสัมมนาดังกล่าว มีการปญกถาพิเศษ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กรอบ Thailnd 4.0 มาตรการส่งเสริม SMEs ในภาพรวม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ SMEs กว่า 30 หน่วยงานในการจัดงานครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น