จัด Northern Thailand Food Valley Showcase โชว์ที่สนามบินเชียงใหม่

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Northern Thailand Food Valley Showcase @ CNX Airport เพื่อนำผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดแสดงและจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ และเกิดการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาการตลาดเพื่อเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ให้การสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้
ทางผู้จัดกิจกรรม Northern Thailand Food Valley Showcase @ CNX Airport ได้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่,ลำพูน,ลำปางและแม่ฮ่องสอน สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนางจันทรรัตน์ ปิยพันธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่มีศักยภาพของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากตั้งแต่ก่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดที่กว้างขวางและหลากหลายให้กับผู้ประกอบการตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบความต้องการของผู้บริโภคที่มาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์โดยตรง เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้มีผู้ประกอบการจาก 4 จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 น้ำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ จำนวน 40 ราย แบ่งเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 22 รายจังหวัดแม่ฮ่องสอน 8 รายจังหวัดลำพูน 7 รายได้จังหวัดลำปาง 3 ราย รวมทั้งสิ้น 114 ผลิตภัณฑ์โดยมีระยะเวลาจัดแสดงรวม 30 วัน และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมพื้นที่จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 150,000ราย

อุตสาหกรรมรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานต่อ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าในนามของผู้จัดกิจกรรม Northern Thailand Food Valley Showcase @ CNX Airport ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมรมจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, ลำปางและแม่ฮ่องสอน สภาอุตสาหกรรมรมภาคเหนือ และสภาอุตสาหกรรมรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตามโครงการพัฒนาการตลาดเพื่อเชื่อมโยงตลาดเพื่อเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและตลาดต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมรม ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนชมพื้นที่การจัดกิจกรรม Northern Thailand Food Valley Showcase @ CNX Airport ในวันนี้

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมรมอาหารที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งมีมีผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก อันจะก่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดที่กว้างขวางและหลากหลายให้กับ ผู้ประกอบการตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการจาก 4 จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ จำนวน 40 ราย แบ่งเป็น จังหวัดเชียงใหม่ 22 ราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 8 ราย จังหวัดลำพูน 7 ราย จังหวัดลำปาง 3 ราย รวมทั้งสิ้น 114 ผลิตภัณฑ์ โดยมีระยะเวลาจัดแสดงรวม 30 วัน และคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าชมพื้นที่จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 150,000 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น