วิศวะ มช. ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม”วิศวฯบำเพ็ญ”

s__67330062s__67330063 s__67330061

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 59 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.จัดกิจกรรม “วิศวฯบำเพ็ญ” ร่วมกับเทศ บาลนครเชียงใหม่ โดยนักศึกษาได้ช่วยกันเก็บกระทง และขยะริมแม่น้ำปิงบริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่ และบริเวณโดยรอบคูเมือง ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็นกระทงที่ลอยอยู่ในน้ำ รวมไปถึงขยะที่เกิดจากผู้ที่มาร่วมงานลอยกระทงได้ทิ้งไว้ ซึ่งนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้ทำกิจกรรมวิศวฯบำเพ็ญ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมลอยกระทงเป็นประจำทุกปีs__67330066 s__67330064

ทั้งนี้กิจกรรมวิศวฯบำเพ็ญ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อแสดงถึงจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ตามโอกาสต่างๆ เช่น ทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองหลังจากวันลอยกระทง ขุดลอกคูคลองในฤดูแล้งเพื่อเตรียมรับมือฤดูฝน  พัฒนาความสะอาดและทัศนียภาพคลองแม่ข่า-แม่น้ำปิง ทำแนวกันไฟก่อนถึงช่วงไฟป่า เป็นต้น

s__67330068 s__67330065 s__67330067

ร่วมแสดงความคิดเห็น