การประเมินคุณภาพและคณะในโอกาสเข้าทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

b4รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร วิทยากรกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพและคณะในโอกาสเข้าทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น