ผู้ว่าฯนำประชาชน กล่าวถวายสัตย์ปฎิญาณ ที่หน้าวัดท่าหลุก

302627ที่บริเวณหน้าวัดท่าหลุก ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ นำประชาชนทุกหมู่เหล่าและทุกภาคส่วน ซึ่งมารวมกันที่บริเวณท่าน้ำวัดท่าหลุก เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเบี้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดมา เป็นเวลาถึง 70 ปี แม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ในใจของปวงประชาชาวไทย ด้วยความวิปโยคอาลัยอย่างไม่มีวันลืมเลือน

ณ วาระนี้ซึ่งปกติเคยเปล่งสัจวาจาถวายพระพรชัยมงคลเสมอมา ณ วาระโอกาสนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1,000,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แม่น้ำปิง ณ ท่าน้ำวัดท่าหลุก และแหล่งน้ำอื่นๆใน จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและขอตั้งสัตยาธิษฐานถวายสัตย์ปฏิ ญาณ เป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณแทนด้วย ข้อความดังต่อไปนี้302629ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราช ทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้า จะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศและสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย ปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุข แห่งประชาชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สงบสุข สันติสุข จะรู้จักรักสามัคคี เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชนตลอดไป302628

ร่วมแสดงความคิดเห็น