ธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

b7ธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลสุเทพ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น