จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ลดภาระใช้จ่ายเก็บเกี่ยวผลผลิต

b-4สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตำบลแม่คือ ในการบรรเทาสารณภัย ลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการบริการรถเกี่ยวนวดข้าวและรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร หวังเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรเกษตรกรชาวนาในตำบล ที่ประกอบอาชีพทำนารวมพื้นที่ทั้งหมด 1,650 ไร่ คาดจะสามารถช่วยเกษตรกรชาวนาลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากเดิมได้ละ 550 บาท คงเหลือ 300 บาทต่อไร่

เมื่อวันที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตำบลแม่คือ ในการบรรเทาสารณภัย ลดต้นทุนการผลิตข้าว บริการรถเกี่ยวนวดข้าว รถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พ.อ.จิรันตฤกษต์ เหลืองจินดา ผอ.กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก , นายศิวพงศ์ นฤบาล ผอ. ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงใหม่ , นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด , นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ เกษตรกรชาวนาตำบลแม่คือและผู้เกี่ยวข้องร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่

โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเก็บเกี่ยวข้าวในระยะที่เหมาะสมเพื่อให้ได้คุณภาพ ตลอดจนการสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวการตากข้าวและการแปรรูปข้าว มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงสามารถนำไปจำหน่ายตามตลาดรับซื้อและได้ในราคาตามที่ต้องการ ทำให้อาชีพเกษตรกรชาวนามีความมั่นคงยั่งยืน

ด้านนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารทางบก เทศบาลตำบลแม่คือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การเก็บเกี่ยวข้าวให้ได้คุณภาพ อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบรรเทาสารณภัยลดต้นทุนการผลิตข้าว ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี จึงให้บริการรถเกี่ยวข้าวจำนวน 2 คันและรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร จำนวน 2 คัน

ขณะที่นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรเกษตรกรชาวนาในตำบล ที่ประกอบอาชีพทำนารวมพื้นที่ทั้งหมด 1,650 ไร่ ทางเทศบาลฯโดยการสนับสนุนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยบริการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอดอยสะเก็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของเกษตรทำนาที่มีความประสงค์รถเกี่ยวข้าวตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตำบลแม่คือ ในการบรรเทาสาธารณภัย ลดต้นทุนการผลิตข้าว บริการรถเกี่ยวนวดข้าว และรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรและการเก็บเกี่ยวข้าวให้ได้คุณภาพจำนวน 89 ราย คาดว่าเกษตรกรชาวนาจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากเดิมได้ละ 550 บาท คงเหลือ 300 บาทต่อไร่ ทั้งจะมีการรณรงค์ให้เกษตรกรชาวนาหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้สารเคมีเป็นการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรชาวนาที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติให้มีความมั่นคงต่อไป

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ กล่าวในตอนท้ายว่า ซึ่งภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการบริเวณซุ้มของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมงาน เช่น ซุ้มกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 จากการสาธิตเกี่ยวข้าว การตากข้าวการบรรจุข้าวการแปรรูปข้าว การทําปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ซุ้มบริษัทสยามคูโบต้า สาธิตการสีข้าว การอัดฟางข้าวหรือเพิ่มจากคุณภาพสูง บริษัทโตโยต้าจัดแสดงรถกระบะบรรทุกสินค้าเกษตรกรรม รวมถึงการเปิดจองในจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อส่งเสริมเกษตรกร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพ สำหรับตอซังข้าว ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการข้าวคุณภาพ นอกจากนี้ทางกลุ่มเกษตรกรชาวนาในตำบลแม่คือยังจัดจำหน่ายพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ข้าวสาร ราคาถูกข้าวแต๋นน้ำแตงโม การจัดแสดงผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากกลุ่มทอผ้าบ้านป่าบงอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น