ค้าภายในเปิดเว็บไซต์ เชื่อมโยงการขายข้าว ปั้นชาวนาเป็นคนขาย

b-6
กรมการค้าภายในเปิดหน้าเว็บไซต์เชื่อมโยงการขายข้าว เพื่อพัฒนาชาวนาให้เป็นผู้ประกอบการและจัดหาตลาดผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยตรง
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมชาวนาให้มีช่องทางการจำหน่ายข้าวเพิ่มขึ้นและพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ กรมการค้าภายในจึงทำการเปิดหน้าในเว็บไซต์ www.dit.go.th ของกรมการค้าภายใน เพื่อเชื่อมโยงจัดหาตลาดผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง ซึ่งหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวจะปรากฎให้ผู้ต้องการซื้อและผู้ต้องการขายข้าวกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อกรมจะได้เข้าไปจัดการเชื่อมโยงให้กับผู้ซื้อผู้ขายได้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้เชื่อมโยงผู้ซื้อที่เป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจ บริษัท อิสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด บริษัท คาวาซากิ มอร์เตอร์ เอนเตอร์ไพรซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ซื้อข้าวสารจากกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ โดยตรง และจัดหาสถานที่ให้เกษตรกรนำข้าวสารไปจำหน่ายด้วยตนเอง เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น และจะจัดสถานที่หน้ากระทรวงพาณิชย์ให้เกษตรกรนำข้าวสารมาจำหน่ายโดยตรงอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560
อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตข้าว และผู้บริโภคหรือบริษัทต่าง ๆ ที่มีความต้องการซื้อ-ขายข้าวโดยตรงสามารถแจ้งความต้องการ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มในเว็บไซต์ www.dit.go.th คลิกเข้าไปที่หัวข้อ “กรมการค้าภายในเชื่อมโยงขายข้าว ช่วยเหลือชาวนา” หรือสามารถติดต่อได้ที่กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2507-5722, 0-2547-5395 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และประชาชนผู้บริโภคที่สนใจซื้อข้าวจากชาวนาสามารถติดตามวัน เวลา สถานที่ที่จะไปจำหน่ายข้าวได้ในเว็บไซต์ในหัวข้อดังกล่าวได้เช่นกัน.-สำนักข่าวไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น