ปาล์มสปริงส์รับซื้อข้าวชาวนา ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

b-3-jpg

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ปาล์ม สปริงส์เพลซ จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหา
ริมทรัพย์ ในเชียงใหม่ มากว่า 28 ปี ในนามโครงการ ดิ เออบาน่า และ คอนโด ปาล์ม สปริงส์ นิมมานฯ
โดยนายวัฒนชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนายณภัทร ไวเกษตรกรณ์ผจก.ฝ่าย
การตลาด ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมารับซื้อผลผลิตข้าวกล้องดอกมะลิ 105 จากศูนย์ข้าว
ชุมชนตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากการประสานงานของ นายฐานพัชร์ เลิศจารุอนันต์
นวส.ชำนาญการ และ นางประภาภรณ์ ไชยวัง นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม อำนวยความสะดวก

ร่วมแสดงความคิดเห็น