เดินหน้าโครงการห้องสมุดอาเซียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีฯ

3-152
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าโครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 59 เป็นแหล่งเรียนรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ของนักเรียน
เมื่อวันที่ผ่านมา นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน มอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ให้โรงเรียนขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนในชุมชนรายรอบ
นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า ห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติมีแนวคิดในการนำเสนอผ่านมุมนิทรรศการที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกรวมทั้งหลักการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพสำคัญมุมหนังสือ เพื่อส่งเสริมการอ่านการค้นคว้าและมุมฉายสื่อภาพและเสียงเพื่อช่วยในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีความละเอียดซับซ้อน โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 7 แห่ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ไปแล้ว 4 แห่ง ในจังหวัดสุโขทัย ระยอง ร้อยเอ็ด และประจวบคีรีขันธ์ และในปี 60 นี้ นอกจากห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ที่โรงเรียนขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้มีพิธีมอบให้แก่โรงเรียนในวันนี้แล้ว กรม มีแผนที่จะส่งมอบห้องสมุดให้แก่โรงเรียนกระบุรี อ.กระบุรี จ.ระนอง และโรงเรียนอุเทนพัฒนา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนมในเดือนธันวาคม 2559 อีกด้วย ซึ่งตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา กรม ฯ ได้เร่งสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ จากอาเซียน และ AEC ให้มากที่สุด แก่ทุกภาคส่วน และปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในโอกาสและผลประโยชน์ต่างๆที่มีอยู่เป็นสิ่งจำเป็นและทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น