กระทรวงวิทย์ฯลงพื้นที่ชม. ส่งเสริมการปลูกเห็ดหอม

b-5รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมการปลูกเห็ดหอมให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ออนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เตรียมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เดินทางติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมการปลูกเห็ดหอมให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ออน ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอแม่ออนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมคณะเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ซึ่งน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูพลอดุลยเดช มาเป็นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ รู้จักการดำรงชีวิตแบบพอเพียง และส่งเสริมด้านการเกษตรต่าง ๆ ในเรื่องของการปลูกและแปรรูป ผัก ผลไม้ ซึ่งผลิตภัณฑ์เด่นในพื้นที่ คือ กาแฟอราบิก้า และขณะนี้ได้มีการส่งเสริมการปลูกเห็ดหอมก้อน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การเดินทางมาเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมการปลูกเห็ดหอมให้เกษตรกรในครั้งนี้ เพื่อที่จะเตรียมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลือกสรรโครงการเด่น ที่มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อสืบสานเป็นโครงการนำร่องในการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2525 โดยพระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเมื่อปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ให้การดูแล ส่งเสริมประชาชนในพื้นที่กว่า 1,200 ครัวเรือน

ร่วมแสดงความคิดเห็น