ประชุม…

4-jpg

มนัส อํ่าทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2559 ในโอกาสนี้ได้เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติบัตร แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมจากหมู่บ้าน/ชุมชน ระยะสั้น ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น