ก๊อซซิบ คนเมือง วันที่ 7 ธ.ค. 59

วีระชัย ภู่เพียงใจ
วีระชัย ภู่เพียงใจ

ร่อนข่าวมาจาก “ป๋ายูร” ประยูร นันทาวงค์ เหยี่ยวข่าวเชียงใหม่นิวส์ที่นั่น บอก วีระชัย ภู่เพียงใจ พ่อเมืองนครหริภุญชัย เชิญชวนบูชาพระรอดลำพูนรุ่น ศ.14 (ศตวรรษที่ 14) ซึ่งจัดสร้างตั้งแต่เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว ให้บูชาองค์ละ 199 บาท เพื่อเป็นกองทุนพ่อของแผ่นดิน จังหวัดลำพูน โดยจะสร้างฝายประชารัฐเป็นฝายชะลอนํ้า ตามแนวพระราชดำริ 89 ฝาย ซ่อมแซมบ้านผู้มีรายได้น้อย 200 หลัง สนับสนุนโครงการเพื่ออาหารกลางวันตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการป่ารักษ์นํ้าเฉลิมพระเกียรติฯ และเพื่อจัดการขยะ ติดต่อบูชา
ได้ที่ เสมียนตราจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-560378 ช้าอาจหมดอดเป็นเจ้าของ

 ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์
ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์

ลุยพื้นที่ ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ ชาวบ้านเรียก “โกรัน” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกร ในเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตร และผลผลิตต่างๆ ที่ขึ้นชื่อของลำพูนทั้งลำไย หอมแดง กระเทียม จึงลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมเยียน ชี้แนะแนวทางและความร่วมมือในการส่งเสริมการเกษตรอยู่อย่างสมํ่าเสมอ

ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง
ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง

ทางด้าน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลางนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน หนุ่มใหญ่ไฟแรง นำคณะผู้บริหารออกหน่วยบริการประชาชน ไปให้บริการด้านต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ พี่น้องประชาชนต่างชื่นชมกันมา

สุพล ณ วิชัย
สุพล ณ วิชัย

เสริมใยเหล็ก สุพล ณ วิชัย ส.อบจ.สันทราย ในฐานะประธานโครงการสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และนักศึกษา มมร.วันก่อนจัดเสวนา “บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทยในยุคปัจจุบัน:ปัญหาและแนวทางแก้ไข” เพื่อให้นักศึกษาได้องค์ความรู้ทางวิชาการทางด้านศาสนา และสังคมในมิติต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้บรรยาย โดยมี พระครูสิริปริยัตยานุศาสภ์ (พระมหาดวงจันทร์ คุตฺตสีโล ดร. ) เจ้าอาวาสวัดพันแหวน ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ของพุทธศาสนากับสังคมไทยและสังคมโลก” ส่วนบทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทยในปัจจุบัน:ปัญหาและแนวทางแก้ไข” ได้ อดิศร กำเนิดศิริ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประพันธ์ คำจ้อย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ความหนาวเย็นทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่ายอดผู้ได้รับผลกระทบจากการเจ็บป่วยนั้นเพิ่มสูงขึ้น ส่วนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวก็คงมีจำนวนไม่น้อยด้อยไปกว่ากัน

“ทับตะวัน”
[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น