อบรมเสริมสร้างวินัยการทำงานในภาคอุตสาหกรรม

b-9-jpg สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยการทำงานในภาคอุตสาหกรรม โดยมี นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เมื่อวันที่ผ่านมา ณ ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

นายธรรศณัฎฐ์ นุขแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผู้ใช้แรงงานให้มีความรู้เกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการทำงานในสถานประกอบกิจการ มีวินัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม ตระหนักถึงคุณค่าในหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเพื่อให้เกิดความขยัน ซื้อสัตย์และภักดีต่อองค์กร

b-10-jpg

สำหรับการอบรมประกอบด้วย ชี้แจงนโยบายการการดำเนินงาน ของสำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่,จิตสำนึก วินัยและการพัฒนาตนเองด้านความปลอดภัยในการทำงาน,สิทธิหน้าที่ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน และคดีอุทาหรณ์เกี่ยวกับวินัยการทำงาน ,ทำงานอย่างไรให้มีความสุข คุณสมบัติพื้นฐานที่นายจ้างต้องการ วินัยการทำงาน มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงาน และการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีผู้ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น