จับตาสถานการณ์สินค้าเกษตร เพื่อเตรียมแผนการรองรับราคาซื้อ-ขาย

b6-w9h6-19
พาณิชย์จังหวัดลำพูนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร เพื่อเตรียมแผนการรองรับสินค้าเกษตรของจังหวัด เผยสถานการณ์การรับซื้อสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยังมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ชี้ราคารับซื้อขึ้นอยู่กับคุณภาพ ความชื้นผลผลิตของเกษตรกร และเขตพื้นที่การเพาะปลูก ส่วนสถานการณ์ด้านการตลาดมันสำปะหลังพบยังไม่มีการซื้อขาย คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณปลายเดือนมกราคม

เมื่อวันที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการและเกษตรกร เพื่อตรวจติดตามการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตรตามสถานที่รับซื้อสินค้าเกษตร ตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและค่าบริการ พ.ศ. 2542 เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเกษตรในพื้นที่ โดยได้นำป้ายแสดงราคาตามประกาศฯ ที่มีการหักลดน้ำหนักตามเปอร์เชนต์ความชื้นมอบแก่ให้ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ทั้งการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปีการผลิต 2559/60 ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ผลการลงพื้นที่พบว่าสถานการณ์การรับซื้อสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยังมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ราคารับซื้อขึ้นอยู่กับคุณภาพ/ความชื้นผลผลิตของเกษตรกร และเขตพื้นที่การเพาะปลูก หากเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องเกษตรกรก็จะจำหน่ายได้ราคาเพิ่มขึ้น โดยราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย ณ ความชื้น 14% ราคา ก.ก. ละ 5.70 บาท ความชื้น 20% ราคา ก.ก. ละ 5.10 บาท ความชื้น 25% ราคา ก.ก. ละ 4.60 บาท ความชื้น 30% ราคากิโลกรัมละ 4.10 บาท ส่วนสถานการณ์ด้านการตลาดมันสำปะหลัง ยังไม่มีการซื้อขาย คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณปลายเดือนมกราคม เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับสถานการณ์ด้านการตลาด ได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์แผนการผลิตและแผนการตลาดมันสำปะหลังแบบครบวงจรที่ภาครัฐให้การสนับสนุนรับทราบในเบื้องต้น

พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวต่ออีกว่า ซึ่งหลังจากที่ได้เข้าพบนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เพื่อสอบถามสถานการณ์ตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2559/60 ในพื้นที่ พบว่าพื้นที่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาและตลาดที่จะรองรับผลผลิต เนื่องจากนโยบายการรับซื้อผลผลิตของบริษัทผลิตอาหารสัตว์บางแห่งที่กำหนดจะรับซื้อผลผลิตเฉพาะที่เพาะปลูกในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์เท่านั้น และอาจจะเป็นแนวนโยบายกับผู้ประกอบการรายอื่นต่อไปในอนาคต โดยพาณิชย์จังหวัดฯ ได้ชี้แจงและแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวของส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกเฉพาะในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาด้านการตลาดในฤดูกาลถัดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น