วิรุฬ พรรณเทวี เปิดเวทีอบรม

b20

รองพ่อเมืองแพร่ เปิดเวทีอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ ของภาคอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการและประชาชน ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
กระทรวงอุตสาหกรรมมียุทธศาสตร์ด้านการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศในขณะเดียวกัน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค และมีบทบาทภารกิจในการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมในทุกระดับ และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการและประชาชน จึงต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และโอกาสของตนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการลงทุนการผลิตและใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการพึ่งพาเศรษฐกิจนอกประเทศ
การฝึกอบรมเรื่องยกระดับ SMEs สู่นิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้ผลิตชุมชน โดยสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจในแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งผู้ประกอบการและผู้ผลิตชุมชน นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในธุรกิจให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น