ส่องสกาวพราวเหนือดอย ในพระมหากรุณาธิคุณ..รัชกาลที่ 10

ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานประสานงานหลายๆภาคส่วนเพื่อสนองงานล้นเกล้าฯทุกพระองค์
ได้รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์
รวมถึงในพระมหากรุณาธิคุณ ” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “รัชกาลที่ 10


โดยรูปแบบของโครงการฯจะมี 3 แหล่ง ประกอบด้วย โครงการฯที่ทรงพระราชทานโดยตรง
เป็นโครงการฯที่มีการถวายฎีกาจากนั้นทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานให้ก่อเกิดโครงการเพื่อการช่วยเหลือขึ้น
และอีกด้านจะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่หน่วยงานต่างๆได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน พระบรมราชวินิจฉัย เพื่อยังประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ตามสมควร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเหล่านั้นจะแยกออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ,ด้านการเกษตร,การส่งเสริมอาชีพ,ด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสาธารณสุข,ด้านคมนา/สื่อสาร ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา
และโครงการพัฒนาแบบบูรณาการและอื่นๆ


สิริรวมโครงการฯที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ มีมากกว่า 4,685 โครงการ
สำหรับโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคเหนือมีถึง 1,233 แห่งจากจำนวนทั้งสิ้น 3,204 แห่ง
พื้นที่ภาคเหนือช่วงตั้งแต่เริ่มมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่งแรก เมื่อ.พ.ศ..2506จนถึงสิ้นกันยายน 2559 ล่าสุดนั้นพบว่า มีจำนวน 1,770 โครงการ

0.. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “รัชกาลที่ 10..ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรทั้งแผ่นดิน
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในภาคเหนือที่ได้รับพระราชทานวามเมตตาสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เฉพาะที่เชียงใหม่ ด้านแหล่งน้ำมีประมาณ 444 แห่ง ด้านการเกษตรอีก 13 แห่ง ซึ่งถ้ารวมทั้ง 8 ประเภทจะมีทั้งสิ้น 622 แห่ง


เป็นจังหวัดที่ติดอันดับสูงสุด ในพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นเกล้าฯทุกพระองค์ ทรงพระราชทานสู่แผ่นดินนี้
ในส่วนเฉพาะโครงการฯที่”สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10ทรงพระราชทาน เมื่อ 21 ธันวาคม 2544 ในพระอิสริยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นั้น
จะมีโครงการเกษตรวชญา (พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ โดยมีกรมป่าไม้ สนองงานพระราชดำริ ในรูปแบบการพัฒนาส่งเสริมและแหล่งน้ำ
มีกรมพัฒนาที่ดิน เข้ามาดูแลรับผิดชอบงานพัฒนาเทคโนโลยี่การเกษตร , กรมส่งเสริมการเกษตร บริหารจัดการ ตามแนวพระราชดำริฯ ด้านงานส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
งานธนาคารอาหารชุมชนนั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ดูแลรับผิดชอบ และยังมีหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุน ด้านการประมง ด้านการตลาดผลผลิตอีกมากมายหลายองค์กรเข้ามาร่วม
ต้องยอมรับว่า โครงการพัฒนาฯที่บ้านกองแหะ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นั้น โดดเด่นเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ ดูงานของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐฯและเอกชนไม่ขาดสาย
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่”” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “รัชกาลที่ 10ได้ทรงมีพระราชดำริพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะ หมู่ที่4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เนื้อที่กว่า 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการในลักษณะเป็นคลีนิคเกษตรเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตร
เน้นการวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่
ฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติ
และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้โดยสภาพของพื้นที่สวนบ้านกองแหะนั้นจะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาและภูเขาสูงลาดเทลงสู่หุบเขาเล็กๆมีความสูง 1,060 – 1,320 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง
ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินลึก มีความอุดมสมบรูณ์ต่ำ เสื่อมโทรมจากการซะล้างพังทลาย ลักษณะภูมิอากาศมีอุณหภูมิตลอดปีเฉลี่ย 23.3 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 82.1% ปริมาณน้ำผนเฉลี่ยทั้งปี 1,334 มิลลิเมตร สภาพป่าเป็นป่าที่ไม่ผลัดใบ ประเภทป่าดิบเขา และมีการทำไรหมุนเวียนปะปน
เนื่องจากมีการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ ทำให้พื้นที่ป่าเดิมกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม
หลังจากได้ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ที่บ้านกองแหะ หมู่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่(พื้นที่เดิม)แล้ว ทรงพระราชทานให้นำผลที่ดำเนินการตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมการทำการเกษตรบนพื้นที่สูง
เรียนรู้การพัฒนาอาชีพ การใช้ที่ดินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขี้น

0…ส่งเสริม พัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในทุกๆโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นเขตธนาคารอาหารโลกชุมชน โดยการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร ทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาแหล่งอาหารธรรมชาติ โดยเฉพาะพืชและสัตว์น้ำที่เป็นอาหารได้ เพื่อให้เกิดการผลิตทดแทนหมุนเวียน โดยชุมชนมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกันในระบบนิเวศน์ของป่าอย่างยั่งยืน
เผยแพร่ขยายไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงบ้านม่วงคำ หมู่ 3 บ้านบวกจั่น หมู่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริมอีกด้วย
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระมหากรุณาธิคุณ ยังคงสืบสาน สืบทอด ขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป …ทรงพระเจริญ
ขอบคุณ : สำนักงาน กปร.-โครงการบ้านกองแหะ อ.แม่ริม : เอื้อเฟื้อข้อมูล

ร่วมแสดงความคิดเห็น