วิทยาลัยสื่อฯ สัมมนา Digital SMEs/ OTOP

เมื่อเร็วๆ นี้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จัดสัมมนาในโครงการ Digital Lanna สร้างความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP เตรียมรับมือตลาดเศรษฐกิจยุคดิจิทัล หวังเพิ่มศักยภาพตลาดผู้ประกอบการภาคเหนือ พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการเศรษฐกิจดิจิทัลสนับสนุน Digital Economy อย่างเต็มรูปแบบ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
โครงการศูนย์บริการเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลลานนา (Lanna Digital Economy) เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้การดำเนินงานโครงการโดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดสัมมนาขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจเชิงดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการภาคเหนือที่มีศักยภาพทางด้านการแข่งขันในตลาดเศรษฐกิจโลก โดยได้เล็งเห็นถึงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งมีอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว หัตถกรรม อาหาร สมุนไพร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีผู้ประกอบการทั้ง SMEs และ OTOP ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพ ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองในซุปเปอร์คลัสเตอร์ (Super Cluster) ด้านดิจิทัล ซึ่งสามารถขยายตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ได้สูงทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการทุกกลุ่มจึงจำเป็นต้องปรับตัวโดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้น โดยก่อนหน้านี้ วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ ได้จัดงานสัมมนา Tech Entrepreneur สำหรับนักศึกษาขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้แก่นักศึกษา และสตาร์ทอัพ (Startup) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมดิจิทัลและผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของภาคเหนือ ซึ่งนักศึกษาและสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกและบ่มเพาะจะมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกับผู้ประกอบการจำนวน 100 ราย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ และจะมีการจัดแสดงสินค้าและผลการดำเนินงานในโครงการทั้งหมด รวมถึงให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลแก่ประชาชนอีกครั้ง ภายในงาน Northern Digital Expo 2017 ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น