วัฒนธรรมแพร่ ห่วงเด็กเสพสื่อไม่ถูกต้อง

วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สัมมนาผู้ประกอบการร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 เสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชน ห่วงเสพสื่ออย่างไม่ถูกต้อง
เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ห้องพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดการสัมมนาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ให้กับผู้ประกอบการร้านเกม ร้านคาราโอเกะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากอำเภอต่างๆ และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 250 คน
โดยพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ได้มีการบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 แต่ปัจจุบันพบว่ายังมีปัญหาในเรื่องของแนวทางปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงได้จัดประชุมขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ตรงกัน ป้องกันการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้องของเด็กและเยาวชน รู้เท่าทันการใช้สื่อและเสพสื่อที่ถูกต้อง
ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช 2473 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของหลายองค์กรและมีความซ้ำซ้อนกับพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 ดังนั้น เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรเดียว เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการตรวจพิจารณา ประกอบกับกิจการภาพยนตร์ในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น