ทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 มอบเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 มอบเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์และส่งเสริมอาชีพทำไม้กวาดชาวบ้านชายแดนฝาง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. ตามนโยบายหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและชาวบ้านพื้นที่ชายแดน และส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและลดสารเคมี เพื่อความปลอดภัยผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการตามนโยบายได้เข้าทำการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่บ้านต้นผึ้ง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โดย พันเอก อภิรัชฏ์ รามนัฏ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 มอบเครื่องอุปกรณ์ในการผลิตย่อยปุ๋ยอินทรีย์ การซ่อมแซมโรงงานผลิตปุ๋ยและอุปกรณ์บรรจุถุง โดยทางกลุ่มเกษตรกรที่ทำไร่ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้บริโภค ได้หันมาร่วมกลุ่มจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์เช่นขี้วัวแห้ง ขี้หมู ขี้ไก่ เศษวัชพืช ซังข้าวโพด กากถั่ว กากเมล็ดลำไย เปลือกลำไยฯ นำมาหมักรวมกันนานประมาณ 3-4 เดือนแล้วนำมาผสมกันแล้วบดละเอียดนำไปใส่ยังพืชไร่และพืชสวน เป็นการลดต้นทุนลดสารพิษในการผลิต และลดการใช้สารเคมีลง และยังได้ทำการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและสตรีโดยการต่อยอดส่งเสริมการทำไม้กวาดดอกหญ้าและเสื่อกกให้กับกลุ่มทำไม้กวาดบ้านเปียง กอก หมู่ที่ 9 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้เวลาว่างจาการทำไร่ทำสวนแล้วมาช่วยกันจัดทำเพื่อจำหน่ายให้กับชุมชนในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โดยที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนอกจากทำไร่ทำสวนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีตัวแทน

เกษตรกรมาร่วมรับมอบประมาณ 150 คน และมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดนาอกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนมาร่วมในการรับมอบในครั้งนี้และทางตัวแทนกลุ่มได้ออกมาขอบคุณที่ได้เข้ามาช่วยและจะดำเนินการต่อไปอย่างมีคุณภาพใช้อุปกรณ์ที่มอบให้อย่างมีประโยชน์สูงสุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น