วอศ.ชม.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560

นางสุพิศ ยางาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ แจ้งว่า ในปีการศึกษา 2560 นี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาเรียน 3 ปีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้เวลาเรียน 2 ปีและระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง หลักสูตร 2 ปี)

ระดับ ปวช. มี 4ประเภทวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) ได้แก่ 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ การออกแบบ ศิลปกรรมเซรามิก เทคโนโลยีศิลปกรรม 3. ประเภทวิชาคหกรรม1สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เปิดสอนสาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เปิดสอนสาขางานอาหารและโภชนาการซึ่งมีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เปิดสอนสาขางานธุรกิจงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ และสาขางานเด็กปฐมวัย

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 สาขาวิชาการโรงแรม(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)สาขางานการโรงแรม 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส.หลักสูตรปกติ มี 4 ประเภทวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) ได้แก่ 1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจเปิดสอน 1 สาขาวิชาการบัญชี 2 สาขาวิชาการตลาด 3 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2. ประเภทวิชาศิลปกรรมเปิดสอน1 สาขาวิชาการออกแบบ สาขางานการออกแบบนิเทศศิลป์ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิคอาร์ต3. ประเภทวิชาคหกรรมเปิดสอน1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3 สาขาการจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ 4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเปิดสอน 1สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ระดับปวส.หลักสูตรทวิภาคี เปิดสอน 3 สาขาวิชา ดังนี้ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สำหรับกำหนดการของหลักสูตรปริญญาตรีจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. โดยจะเริ่มแจกใบสมัครฟรีพร้อมรับสมัครระหว่างวันที่ 13ธันวาคม 2559 ถึง27 มกราคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) และ วันที่ 28 มกราคม -10 กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30 – 16.30 ขอรับใบสมัครฟรีได้ที่งานประชาสัมพันธ์ และงานทะเบียนผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โทร. 0 5322 1493 ,0 5341 6203 08 9701 6611 หรือ Facebook งานประชาสัมพันธ์ วอศ.เชียงใหม่ และwww.cmvc.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น