ลำพูนอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพ ขรก.


จังหวัดลำพูน ให้ความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดลำพูน โดยจัดอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดลำพูน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2560 ที่โรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2559
นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในการฝึกอบรมมีการให้ความรู้เกี่ยงกับพระราชบัญญัติ 4 หัวข้อ ได้แก่ การบรรยายหัวข้อพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 วิทยากรโดย นางสาวศิรินันท์ โต๊ะนาค นิติกรชำนาญการพิเศษ จากสำนักงาน ก.พ.ร. , การบรรยายหัวข้อพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 วิทยากรโดย นางสาวนพพร อุณาภาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบวินิจฉัยงานละเมิดและแพ่ง 4 สำนักความรับผิดทางแพ่ง จากกรมบัญชีกลาง , การบรรยายหัวข้อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 วิทยากรโดย นายเนติรัช พนัสอัมพร นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จากสำนักนายกรัฐมนตรี และการบรรยายหัวข้อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 วิทยากรโดย นายรักบุญ คงสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครอง และ นายอิทธิพล ใจสบาย พนักงานคดีปกครองชำนาญการ จากศาลปกครองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น