พระเทพสิงหวราจารย์ รองอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต สมาคมสหธรรม ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายมุทิตาสักการะแด่ “ พระพรหมมงคล ”

พระเทพสิงหวราจารย์ รองอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต สมาคมสหธรรม ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายมุทิตาสักการะแด่ “ พระพรหมมงคล ” ณ กุฏิหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น