พ่อเมืองเชียงใหม่ ออกพบปะประชาชน ตามโครงการฯ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชา ชน” ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในโครงการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพร้าว โดยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้นำปุ๋ยมูลสัตว์ร่วมแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น