ด่วน!!! ครม.ไฟเขียว ออมสิน ปล่อยสินเชื่อผู้สูงวัย

วันที่ 20 ธ.ค.59 ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งภายหลังสิ้นสุดการประชุม ครม. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และ พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันนี้ ครม. มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ในเรื่องบริการทางการเงินและมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนของธนาคารออมสิน ดังนี้ 1. รับทราบมาตรการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม 2. เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั่วไป
ในส่วนของมาตรการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ประกอบด้วย 1 เงินฝากประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่มร้อยละ 100 จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกปกติของธนาคารออมสิน (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกปกติอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี) และมีเพดานเงินฝากไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารออมสินให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
2 สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบ Reverse Mortgage สำหรับผู้สูงวัยให้สามารถนำที่อยู่อาศัยของตนเองที่ปลอดภาระหนี้มาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต โดยธนาคารออมสินจะจ่ายเงินกู้เป็นรายเดือน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาการกู้เงินตามสัญญาแล้วต้องไม่เกินอายุ 85 ปี และเมื่อครบกำหนดตามสัญญา ผู้กู้สามารถขอขยายเวลาเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือชำระหนี้เพื่อปิดบัญชี หรือให้ธนาคารขายหลักประกันเพื่อปิดบัญชีต่อไป โดยธนาคารออมสินคิดอัตราดอกเบี้ยประมาณอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) – ร้อยละ 0.5 ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ร้อยละ 7.125 ต่อปี) ทั้งนี้ โดยที่สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบ Reverse Mortgage เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องก่อนที่ธนาคารออมสินจะให้บริการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป และกระทรวงการคลังจะมอบหมายให้ธนาคารออมสินให้ความรู้แก่ผู้ขอสินเชื่อเกี่ยวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคต
3 สินเชื่อเคหะลูกกตัญญู สำหรับผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งของตนเอง หรือคู่สมรส โดยผู้กู้ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกับบิดาและ/หรือมารดาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีหลักฐานการหักลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาในการยื่นเสียภาษีไม่น้อยกว่า 1 รอบบัญชี โดยสินเชื่อดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปจัดหาหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รวมถึงการซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก วงเงินสินเชื่อสูงสุด ร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าลูกค้าทั่วไปและมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 6 -12 เดือน และสามารถผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี ทั้งนี้ ธนาคารออมสินเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 – วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 4 สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย สำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 60 – 70 ปีเพื่อการประกอบอาชีพอิสระเพื่อหารายได้และใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน และธนาคารออมสินจะจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทนผู้กู้ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไปจนครบสัญญา ทั้งนี้ ธนาคารออมสินเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น