ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่วิชาชีพ…

งานห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จัดโครงการ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่วิชาชีพ “จักสาน” โดยเชิญนายนพดล คำมูล จากโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องจักสาน แก่นักศึกษา มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ กว่า 100 คน ณ บริเวณลานสวนธรรม ภายในวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น