เดินหน้าเชื่อมตลาด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

พาณิชย์ลำพูน ผลักดันโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อไม่ให้กระจุกตัวเป็นจำนวนมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมนี้
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จึงได้บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้สามารถระบายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการอย่างกว้างขวาง ที่บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.ลี้ จ.ลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร โดยประสานโรงงานอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการเปิดช่องทางพิเศษในการจำหน่ายผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายได้
นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในปีการผลิต 2559/60 จังหวัดลำพูนมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 78,606 ไร่ ผลผลิต 57,511 ตัน โดยพื้นที่เพาะปลูกใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอแม่ทา และอำเภอบ้านโฮ่ง เกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคมของปีถัดไป และผลผลิตจะกระจุกตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 โดยเฉพาะที่อำเภอลี้ ซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แห่งใหญ่ที่สำคัญของจังหวัดลำพูน ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดต่อปีเป็นจำนวนมาก
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จึงได้บูรณาการร่วมกับอำเภอลี้, สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำพูน , กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน, สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน, สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน จัดโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขึ้น โดย เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้สามารถระบายผลผลิตได้นอกเหนือจากการจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่และ ผู้ประกอบการรายอื่นที่รับซื้อสินค้าเกษตรและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตข้าวโพดในจังหวัด โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงนี้ ควบคู่ไปกับการดำเนินการเชื่อมโยงตลาด รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่จะช่วยระบายผลผลิตให้ได้มากที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น