อบจ.ชม.หนุนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการกิจการอปพร.


กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (E – Volunteer) จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (E – Volunteer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และนำเสนอข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้แก่ผู้บริหาร สำหรับใช้ในการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านระบบ Internet พร้อมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเข้ากับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรม และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารกิจการอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แห่งละ 2 คน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 211 แห่ง รวมทั้งสิ้นกว่า 400 คน ซึ่งผลที่จะได้รับคือผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ และความเข้าใจและสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศฯ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อไป

นิราศ เวียงพิงค์…เรียบเรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น