ลำพูนติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน รับแก้ไขแล้ว 963 เรื่อง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:00 น. ร้อยตรีสุริยา รุ่งระวี เจ้าหน้าที่ธุรการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน(จนท.ธุรการ กอ.รมน.จว.ล.พ.)ได้รับมอบให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมการติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และแรกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของศูนย์ดำรงธรรม ผ่านการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล(Video Tele Conference:VTC)ณ.ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดลำพูน(POC)ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายบำรุง รื่นบันเทิง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนเป็นประธานฯศูนย์ดำรงธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 1,184 เรื่องแก้ไขแล้ว 963 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 220 เรื่อง คิดเป็นเรื่องได้ดำเนินการแก้ไขเเล้วร้อยละ
81.33% สำหรับเดือนธันวาคมได้รับเรื่องทั้งหมด 130 เรื่องได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว 33 เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ 97 เรื่อง และทางศูนย์ดำรงธรรมได้ให้บริการในการทำบัตรประชาชนแก่ประชาชน ณ.ศูนย์ดำรงธรรมฯเป็นการอำนวยความสะดวกทำความพึงพอใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง ท้ายสุดทางส่วนกลางได้แจ้งเตือนสถานการณ์ ภัยหนาว ภัยแล้ง ปัญหาหมอกควัน และเน้นย้ำในผลผลิตของลำใยที่กำลังจะมาถึงให้ทางจังหวัดได้เตรียมการในฤดูการผลิตปี 2560 ไว้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น