วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ จัดกิจกรรมกีฬาสียิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ผ่านมา นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Sport Day ประจำปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ โดยมี อ.ธนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงาน พร้อมนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

อ.ธนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เปิดเผยว่า สถาบันการศึกษาแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตามอุดมการณ์ที่ว่า “บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพื่อชีวิต” โดยมีการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม และพร้อมที่จะรักษาระดับการเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการประกันคุณภาพในระดับดีมาก ด้านอาชีวศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมุ่งทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วิทยาลัยมีส่วนร่วมอันสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่มุ่งเน้น เป็นสถานศึกษาทำความร่วมมือกับสถานศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เป็นอาณาจักรที่หมายถึงการพัฒนากำลังแรงงานที่มีสมรรถนะที่โดดเด่น โดยเน้น Sector-based and place-based strategies ภายในปี 2560

เพื่อให้สนองตอบวิสัยทัศน์ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดงานกิจกรรม Sport Day 2016 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการทำกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะที่สำคัญของนักศึกษาตามแนวงทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาให้ฝึกทักษะ การวางแผน ทักษะการทำงานเป็นทีม ความเป็นประชาธิปไตย ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งสอดคล้องกับ Concept ของกิจกรรมที่ว่า Not Only Winning But Friendship ไม่ใช่แค่ชัยชนะ แต่มันคือมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อน พี่น้อง อาจารย์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยฯ ที่มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นจะเป็นสถาบันที่ทำความร่วมมือกับสถานศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศและจะเป็นอาณาจักรที่หมายถึงการพัฒนากำลังแรงงาน ที่มีสมรรถนะวิชาชีพที่โดดเด่น เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวถึงทักษะเพื่อการดำรงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ “สาระวิชาก็มีความสำคัญ แต่ไม่เพียงพอสำหรับเพื่อมีชีวิต ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 แต่ควรเป็นการเรียน จากการค้นคว้า การทดลองและการประดิษฐ์ผลงาน โดยที่ครูเป็นแค่เพียงคนแนะนำ ให้นักศึกษาสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้

ในการจัดงานวัน Sport Day ประจำปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน ซึ่งกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวจะสอดคล้องกับนักศึกษาที่มีความชื่นชอบในการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา อีกทั้งนักศึกษายังได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในรูปแบบของการทำงานเป็นทีม ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เพราะถือว่าเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่เน้นความเข้าใจอย่างแท้จริงมากกว่าการท่องจำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น