ธกส.ไฟเขียวสินเชื่อ ทำเกษตรแปลงใหญ่

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วย ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ธกส. มีมติเห็นชอบ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่สถาบันเกษตรกร ประกอบไปด้วย สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือลงทุนในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อาทิ การทำพืชไร่ พืชสวน ผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปศุสัตว์และประมง มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2,000 กลุ่ม วงเงินให้สินเชื่อกลุ่มละไม่เกิน 10 ล้านบาท รวม 20,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3.01 ต่อปี โดยกลุ่มรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี ระยะเวลารวม 5 ปี โดยเริ่มโครงการ 1 พฤศจิกายน 2559-30 เมษายน 2570 จ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559-31 ธันวาคม 2564 ปัจจุบันธนาคารได้จ่ายสินเชื่อให้กับกลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ปีการผลิต 2559/60 ไปแล้วจำนวน 53 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อ 133.55 ล้านบาท

ทั้งนี้รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับธกส.ดำเนินโครงการดังกล่าวซึ่งเกษตรอำเภอจะทำหน้าที่ผู้จัดการแปลง และ ธกส. ติดตามแนะนำ เกษตรกรพร้อมร่วมบริหารจัดการการผลิตและการตลาดให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงในอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น