สพม.34พัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

สพม.34 พัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
วันที่ 8 มกราคม 2560 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 38 คน ณ ห้องประชุม โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับทราบและเข้าใจนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวว่า การจัดสรรงบประเมินการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประจำปีงบประมาณ 2560 พิจารณาตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ,11 นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ , นโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและที่เกิดจากความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว และได้ดำเนินการสำรวจความต้องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน เพื่อนำมาพิจารณาและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวงเงินงบประมาณ จำนวน 30,000,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้1. เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 2. เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ STEM Education 3. เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาเซียน4. เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน Backword 21 Century ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. เพื่อพัฒนาการวิจัยและการถอดบทเรียนเพื่อการบริหารจัดการศึกษา การวิจัยและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษา การวิจัย R and D สำหรับบุคลากรสำนักงานฯ
6. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT 7. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาเพื่อให้ใช้ความสามารถและศักยภาพของสอดคล้องกับสภาพปัญหาและที่เกิดจากความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

8. พัฒนาการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 9. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ID Plan สู่มาตรฐานความเป็นมืออาชีพ 10. พัฒนาการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R และ 4Ds) โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 11.พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนคุณธรรม วิถีพุทธ สุจริต)ฯลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้อนุมัติโครงการ ตามกรอบ จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ,11 นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ , นโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี 2560 สู่การปฏิบัติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น