นายกนันทพล ทต.สันนาเม็ง เปิดโรงเรียนชราบาล เสริมสร้างสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเลี่ยงไม่ได้ จากข้อมูลการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าขณะนี้ ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 64.5 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 9.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของประชากร โดยเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 5 แสนคนคาดว่าภายในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จำนวนผู้สูงอายุจะมีประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มเกินขึ้นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด กล่าวคือ จะมีผู้สูงอายุ 1 คนในประชากรทุกๆ 5 คน ข้อมูลของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศพบว่า มีผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปร้อยละ 85 หรือจำนวน ประมาณ 6 ล้านคน ที่สามารถดูแลตนเองได้
และมีผู้สูงอายุที่่นอนติดเตียง ติดบ้านต้องพึ่งพิงคนอื่นช่วยดูแลกว่า 1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15 ส่วนด้านสุขภาพพบว่า โรคเรื้อรัง 5 อันดับที่พบมากในผู้สูงอายุคือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน ลงพุงและโรคข้อเสื่อม ที่น่าเป็นห่วงคือแนวโน้ม ผู้สูงอายุของไทยอยู่คนเดียวหรืออยู่ลำพัง ที่เพิ่มมากขึ้น หลายหน่วยงานจึงเร่งพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุที่เหมาะสม

นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ดำเนินการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องทั้งการอบรมให้ความรู้การคัดกรองโรค การฟื้นฟูสภาพ การเยี่ยมบ้าน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้รับความรู้ในการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคมและสามารถดูแลตนเองได้ ได้กำหนดเป็นนโยบาย “การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนโดยจัดทำเป็น “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาการของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม มีผู้สูงอายุเข้ารับการอบรม 181 คน ระยะเวลาการอบรมจำนวน 30 สัปดาห์ ๆละ 1 วัน เริ่มเปิดโครงการตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม 59

ร่วมแสดงความคิดเห็น