คำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” เชียงใหม่จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ณ. มทร.ล้านนา

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย ได้ตระหนักในความสำคัญ และยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปกครองในระบบประธิปไตร อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย ได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รักความสามัคคี

ซึ่งในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประสาท ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและเป็นผู้อ่านสารวันเด็กประจำปี 2560 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด และเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา โทร.053-921444

ร่วมแสดงความคิดเห็น