ร.ร.อนุบาลดรุณนิมิต จัดงานวันเด็กประจำปี 2560

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต โดย อาจารย์ธวัช-อาจารย์พรรณี บุญประเสริญ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนดรุณนิมิต โดยมีพระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้นประธานศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์ในการทำบุญตักบาตรและมอบเกียรติบัตรให้เด็กๆที่มีพัฒนาการความพร้อมด้านต่างๆพร้อมให้โอวาท เพื่อความเป็นสิริมงคล

นายโพธิรัตน์ ตัณมุขยกุล ประธานคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต เห็นถึงความสำคัญของงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในครั้งนี้เพื่อสร้างสรรคืและตระหนักถึงความสำคัญ เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ซึ่งกิจกรรมประกอบ ด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงค์ 9 รูปและพิธีทางศาสนา ลอ่านสารวันเด็กของ ฯพณฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ และกิจกรรมสวนสนุกบ้านการ์ตูน มอบของขวัญวันเด็กให้หน่วยงานชุมชน

สารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560 เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ ” พุทธศักราช 2560 ของส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดี มายังเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศทุกคน

การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ มีทัศนคติในเชิงบวกและมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมจะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชน ไทยทุกคนจึงควรได้รับการเลี้ยงดูให้แข็งแรงทั้งสุขภาพและสุขภาพจิตใจ โดยเฉพาะให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและการส่งเสริมการเรียนรู้ตามช่วงวัยที่เหมาะสมไปพร้อมๆกับการปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมความเป็นไทย มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นทั้งคนเก่ง และคนดีของประเทศไทย

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ของมอบคำขวัญว่า “เด็กไทย ใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคง” เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้เห็นความสำคัญของการศึกษา และเอาใจใส่ใฝ่เรียนรู้ในวิชาการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง หวังว่าเด็กและเยาวชนทุกคนจะได้พึงระลึกถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการศึกษาหาความรู้ และประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย มีความขยัน ซื้อสัตย์ มีความเคารพ กตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วรวม และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่สำคัญขอให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางมในการดำเนินชีวิตเพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติตลอดไป

ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งสักดิ์ในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน จงประสบแต่ความสุจ ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบุรณ์ แข็งแรง และร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น