งานวันเด็กแห่งชาติเชียงใหม่คึกคัก… มทร.ล้านนา


จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและอ่านสารวันเด็กของฯพณ นายกรัฐมนตรี โดยมีรศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าเนื่องจากทุกภาคส่วนของสังคม ได้ตระหนักถึงบทบาทและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองให้แก่เด็กและเยาวชน ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ รวมถึงอารมณ์ สังคม และสติปัญญา


เด็กและเยาวชนทุกคน ล้วนเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม และเป็นผู้ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนาคตของชาติ ดังนั้น เด็กและเยาวชนควรสร้างระเบียบวินัยให้ตนเอง มุ่งกระทำความดี มีความรับผิดชอบ มีความรักสามัคคี มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ฉะนั้น จึงขอให้ทุกภาคส่วน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ให้ความสำคัญ ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนของชาติ จึงได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความสุขให้แก่เด็กและเยาวชน ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีระเบียบวินัยในตนเอง มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของเด็กและเยาวชน
โดยได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 และกล่าวเปิดงาน จากนั้นมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ และมอบแว่นตาให้แก่ตัวแทนนักเรียนที่สายตาผิดปกติ ตามโครงการรณรงค์ เด็กไทยสายตาดีจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย
สำหรับรายชื่อเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่1.เด็กหญิงภาพิมล ยารังสี โรงเรียนพุทธิโศภน2.เด็กหญิงสโรฌา เชื่อมสกุล โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน3.นางสาวภณิดา ประเสริฐพงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
รายชื่อเด็กและเยาวชนผ่านเกณฑ์ประเมินรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2559ประเภทนักเรียน
ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ เด็กหญิงพรรวษา ศรีกุณะ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ได้แก่ นางสาวญาณิศา ทิพย์อุ่น โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน
รายชื่อเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการยกย่องเชิดชูเด็กดีมีคุณธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ เด็กหญิงพิชชาพร ทุนผลงาม โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงศิวกานต์ บุพศิริ โรงเรียนพุทธิโศภนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ เด็กหญิงนันท์นภัส สุจา โรงเรียนพระหฤทัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ เด็กชายอิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ เด็กชายอามีน อาหมัด โรงเรียนวัดเสาหิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวภัทรดา วุฒิเอ้ย โรงเรียนดาราวิทยาลัย
รายชื่อตัวแทนนักเรียนรับมอบแว่นสายตาตามโครงการรณรงค์เด็กไทยสายตาดีจังหวัดเชียงใหม่1.เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา ชัยวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย2.เด็กชายอดิศรณ์ กันนะ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท3.เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง จินโน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าผาง อำเภอแม่วาง4.เด็กหญิงสายชล จินโน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าผาง อำเภอแม่วาง5.เด็กหญิงสายธาร จินโน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าผาง อำเภอแม่วาง
ในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ จัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดงาน นอกจากนี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัท ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนของขวัญ รางวัล เพื่อแจกให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานในวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น